Očkování

Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření a je upraveno řadou národních i mezinárodních právních norem. Rozhodující roli v registračním procesu hraje EMEA (Evropská agentura pro léčiva), pokud je vakcína registrována centrálně v EU a případně SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) v případě národní registrace.

Na území České republiky mohou být používané pouze očkovací látky, které jsou v ČR registrované. Intervaly očkování stanovuje na národní úrovni očkovací kalendář, který na základě definovaných kriterií určuje skladbu, pořadí a odstupy jednotlivých používaných vakcín. Pravidelné očkování (povinné očkování), mimořádné a zvláštní jsou hrazeny státem. Očkování na vyžádání hradí pacient sám.

Kontraindikace očkování mohou být obecné a platí pro živé i neživé vakcíny, nebo mohou být specifické pro jednotlivé vakcíny.Mezi obecné kontraindikace očkování řadíme akutní onemocnění a časnou rekonvalescenci, závažnou reakci po předchozí dávce vakcíny, přecitlivělost na nekterou složku vakcíny (např.vaječnou bílkovinu, kvasinky), imunosupresivní léčba, a těhotenství pro většinu živých vakcín. Kontraindikaci vždy posuzuje očkující lékař, který zároveň nese právní zodpovědnost za tento úkon.

Nežádoucí reakce se můžou objevit po každém očkování a lze je rozdělit na reakce lokálního nebo celkového charakteru.Lokální reakce lehké zahrnují mírnou bolest, zarudnutí v místě vpichu, otok a funkční omezení. Vznikají obvykle během 8 až 48 hodin a během zpravidla 1 až 2 dní zase odezní. Celkové reakce se projevují bolestmi hlavy, zvracením, průjmem, zvýšenou teplotou do 39 st. s nástupem do 48 hod po očkování.

Pro možný výskyt vzácné , ale o to závažnější časné celkové anafylaktické reakce je třeba ponechat každého očkovaného jedince minimálně 30 minut po vakcinaci pod lékařským dohledem.

Očkování proti tetanu - původcem je Clostridium tetani,je přítomno ve stolici člověka i mnoha zvířat . Vstupní branou infekce je drobné i větší poranění, nejčastěji kontaminovanou zeminou.Aplikace se provádí  hlubokou intramuskulární injekcí do  deltového svalu paže. Základní schema v dospělosti jsou tři dávky aplikované v den O, za 6-10 týdnů a za 6-10 měsíců po druhé dávce. Přeočkování následuje po 15 letech, u osob starších 60  let přeočkováváme po 10 letech.

Očkování hradí zdravotní pojišťovna.

Očkování proti chřipce - původci chřipky jsou viry, onemocnění má sezonní charakter a v současnosti je třeba rozlišovat sezonní, pandemickou, ptačí a tzv.prasečí chřipku.Zdrojem nákazy je člověk a to již koncem inkubační doby a v prvních dnech onemocnění.. Onemocnění má sezonní charakter, ve  střední Evropě je maximum výskytu od prosince do března.

K dispozici jsou inaktivované vakciny obsahující antigeny dvou aktuálních variant chřipky A a jedné aktuální varianty chřipky B.Vakcina se aplikuje intramuskularně nejlépe do deltového svalu jednou dávkou vakciny o velikosti 0,5 ml..Očkování se provádí každoročně v období od září  do poloviny prosince. Imunita vzniká během 2 týdnů po vakcinaci a přetrvává 3 měsíce až rok, proto se musí očkování opakovat každoročně.

Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce osobám nad 65 let, osobám s chronickým kardiovaskulárním či respiračním onemocněním, s cukrovkou léčenou inzulinem, s vleklou nedostatečností ledvin, s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému.

Očkování proti virové hepatitídě typu A - původcem je virus hepatitídy A, odolný k účinkům tepla i mrazu. Onemocnění má snadný fekálně-orální přenos ( tzv."nemoc špinavých rukou") a je příčinou řady každoročních epidemií po celém světě. Očkuje se inaktivovanou celobuněčnou vakcínou do deltového svalu paže . Základní vakcinace se skládá z aplikace jedné dávky, posilující dávka se aplikuje za 12 měsíců po první . Po dvou dávkách vakcíny se předpokládá ochrana minimálně 25 let a aplikace další posilující dávky se v současné době nedoporučuje.

Očkování proti virové hepatitídě typu B -  původcem je virus hepatitídy B, k přenosu dochází  sexuálním kontaktem, cestou matka-dítě, parentrální cestou ( injekce,transfuze ). Očkuje se vakcinou , kde je antigen navázaný na kultuře kvasinkových buněk. Standartní očkovací schema je  - tři dávky v den O, za 4 týdny a za 6 měsíců. Zrychlené očkovací schema  je- s aplikací dávek  v O, 1. a  2.měsíci, 4. dávka 12 měsíců po dávce první. Nutnost přeočkování zdravých jedinců nebyla dosud  prokázána. Vakcína se aplikuje nitrosvalově do deltového svalu paže.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitídě- původcem je virus , k přenosu dochází infikovanými klíšťaty a onemocnění má sezonní výskyt s  maximem v jarních a podzimních měsících. Inaktivovaná vakcína se aplikuje nejlépe v zimních měsících v klasickém schematu- v den 0, druhá za 1 měsíc a třetí  dávka  za 5-12 měsíců (podle druhu očkovací látky). Lze použít i zrychlené schema tří dávek ve dnech 0-7-21 . V případě 0-7-21  je nutné podat ještě čtvrtou dávku za 12-18 měsíců po první dávce.

Přeočkování proti  černému kašli, záškrtu a tetanu  -  indikační skupinou pro jednu posilující dávku  /Boostrix, Adacel/  jsou všichni dospělí v kterémkoliv věku, zejména rodinné a blízké kontakty novorozenců , ženy před plánovanou graviditou a zdravotničtí pracovníci novorozeneckých oddělení.Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně do deltového svalu.